ชนิดของกัมมันตภาพรังสี.

               

กัมมันตภาพรังสี หมายถึงรังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีปลดปล่อยออกมา เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียร์

            กัมมันตภาพรังสี  มี 3  ชนิด คือ

                        1.  รังสีแอลฟา   ()  ถ้าเป็นอนุภาคจะเรียก อนุภาคแอลฟา เป็นอนุภาคที่มีประจุบวกเป็น  2  เท่าของอิเล็กตรอน  แต่มีมวลเป็น  4  เท่าของอะตอมไฮโดรเจน  สามารถเบี่ยงเบนทั้งในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เมื่อเคลื่อนที่ผ่านอากาศจะทำให้อากาศแตกตัวเป็นอิออน จึงสูญเสียพลังงานทำให้อำนาจการทะลุทะลวงผ่านต่ำ ผู้ตั้งชื่อรังสีแอลฟา คือ รัทเธอร์ฟอร์ด

            2.  รังสีเบตา  (   )  ถ้าเป็นอนุภาค เรียก อิเล็กตรอน  เป็นอนุภาคที่มีประจุลบ ไม่มีมวล  สามารถเบี่ยงเบนได้ทั้งในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงปานกลาง  ผู้ตั้งชื่อรังสีเบตา  คือ รัทเธอร์ฟอร์ด

            3.  รังสีแกมมา   ( g  )  เป็นโฟตอนหรือควอนตัมของแสง ไม่มีมวล ไม่มีประจุ  จึงไม่สามารถเบี่ยงเบนได้ทั้งในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า  แต่เป็นรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุด  ผู้ตั้งชื่อรังสีแกมมา คือ   วิลาด

            ภาพการเบี่ยงเบนของกัมมันตภาพรังสีในสนามแม่เหล็ก เป็นดังนี้.

                                  a              g     b

                                x      x       x     x     x

                                x      x       x      x    x 

                                x      x        x     x    x