รัศมีนิวเคลียส.

 

            นิวเคลียสของอะตอมจะมีลักษณะ เป็นทรงกลม  ภายในนิวเคลียสจะประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ที่รวมกันเรียกว่า  นิวคลีออน

            การที่โปรตอนที่มีประจุบวก และนิวตรอนที่ไม่มีประจุสามารถอยู่รวมกันได้  แสดงว่าต้องมีแรงมายึดเข้าไว้ด้วยกัน  

            แรงที่มายึดโปรตอนและนิวตรอนไว้ด้วยกัน  คือ แรงนิวเคลียร์

            แรงนิวเคลียร์  เป็นดึงดูดที่กระทำกับประจุที่มีระยะห่างกันน้อยมาก  ถ้าห่างกันมากแรงนี้จะไม่มี

            อนุภาคที่น่าจะเคลื่อนที่เข้าไปในนิวเคลียสได้  ต้องเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุ เช่น  นิวตรอน

            ขนาดของนิวเคลียส  เป็นสัดส่วนกับจำนวนนิวคลีออน  ถ้าอะตอมของธาตุมีจำนวนนิวคลีออนมาก จะมีรัศมีนิวเคลียสมาก  ดังสมการ

                        R     =   R0

            เมื่อ     R0 เป็นค่าคงที่  เป็นรัศมีนิวเคลียสของธาตุที่เล็กที่สุด คือรัศมีนิวเคลียสของไฮโดรเจน.