เวลาครึ่งชีวิต.

 

            ธาตุกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียร จะมีการปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส  การสลายตัวนี้เกิดขึ้นเอง

            ธาตุกัมมันตรังสีถ้ามีการสลายตัว ปลดปล่อยรังสีแอลฟาหรือรังสีเบตา  จะมีธาตุใหม่เกิดขึ้น  การสลายตัวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นไปตามหลักโอกาสที่จะเป็นไปได้และขบวน-การแบบสุ่มทางสถิติ      ธาตุแต่ละธาตุจะมีช่วงเวลาการสลายตัวสั้นหรือยาวเป็นสมบัติเฉพาะของธาตุนั้น

            อัตราการสลายตัวของธาตุ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนนิวเคลียสที่พร้อมจะสลายตัว  อิทธิพลภายนอก เช่นความดันหรืออุณหภูมิไม่มีผลต่อการสลายตัว

            เวลาครึ่งชีวิต   หมายถึงระยะเวลาที่ธาตุแต่ละธาตุใช้ในการสลายตัวลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง   ไม่ว่าจะมีธาตุนั้นปริมาณเท่าใด  แต่เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับเวลาครึ่งชีวิต
ธาตุจะมีจำนวนเหลือครึ่งหนึ่ง

            การหาค่าเวลาครึ่งชีวิต บางครั้งโจทย์จะกำหนดให้ตรงๆ   บางครั้งบอกทางอ้อม

เช่นสามารถหาได้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของเวลากับจำนวน   จากค่าสลายตัวคงที่  

            ค่าสลายตัวคงที่   สามารถหาได้จากค่าความน่าจะเป็น

            สูตรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเรื่องเวลาครึ่งชีวิต มีดังนี้.

                        1.    t   =  nT

                        2.       = 

                        3      T     =