จำนวนเต็ม (number)

       โดย  นายพสิษฐ์  ประเสริฐศรี           

สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็มบวก

ให้ a, b และ c แทนจำนวนเต็มบวกใด ๆ

 

1. สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก

a + b = b + a

เช่น 6 + 3 = 3 +  6

2. สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ

a x b = b x a

เช่น 3 x 6  = 6 x 3

3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการบวก

(a + b) + c = a + (b + c)

เช่น (6 + 5 ) + 7 = 6 + ( 5 + 7 )

4. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณ

(a x b) x c = a x (b x c)

เช่น (6 x 5 ) x 7 = 6 x ( 5 x 7 )

5 สมบัติการแจกแจง

a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

เช่น 3 x ( 7 + 6 ) = (3 x 7) + (3 x 6 )

หรือ (b + c) x a = (b x a) + (c x a)

เช่น (3 + 6 ) x 7 = (3 x 7 ) + ( 6 x 7 )

หรือ a x ( b - c ) = ( a x b) - (a x c )

เช่น 4 x ( 9 - 2 ) = ( 4 x 9 ) - ( 4 x 2 )

4 x ( 2 - 9 ) = ( 4 x 2 ) - ( 4 x 9 )