เลขยกกำลัง

โดย   พสิษฐ์  ประเสริฐศรี

นิยามเลขยกกำลัง         an  หมายถึง       a x a x a x a…………….. x a    

                                                                                    n ตัว

                        เมื่อ a  เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก

เรียก an  ว่าเลขยกกำลัง ที่มี  a  เป็น ฐาน และ  n  เป็นเลขชี้กำลัง

                        เช่น  54  = 5 x 5 x 5 x 5   =  625

คุณสมบัติเลขยกกำลัง

            เมื่อ a  , b   ¹ 0  และ m , n  เป็นจำนวนเต็ม ที่ ¹ 0  จะได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  รากที่ n ของ a คือ 

ตัวอย่างที่ 1.    จงหาค่าของ

                       

วิธีทำ

                       

 

ตัวอย่างที่ 2.

                                               

วิธีทำ  

 

 

 

ทดสอบความเข้าใจ

ข้อ 1.                        ตอบ 

ข้อ 2.                                                                     ตอบ   

 

ข้อ 3.                                                     ตอบ