วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(รหัส ค 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การแก้อสมการ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. พสิษฐ์ ประเสริฐศรี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
x - 3 > 5 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   x > 2
   x > 8
   x > 5
   x < 2

ข้อที่ 2)
3x + 12 < 24 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   x < 12
   x < -12
   x < 4
   x < -4

ข้อที่ 3)
5x + 30 > 12x + 9 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   x < 3
   x < -3
   x > 3
   x > -3

ข้อที่ 4)
6x - 15 < 8x + 7 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   x > -11
   x < 11
   x > 11
   x > -11

ข้อที่ 5)
9x - 4 < 5x +16 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   x < 5
   x < -5
   x > 5
   x > -5