วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (รหัสค4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การแกสมการ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
x + 8 = 12 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   4
   -4
   20
   -20

ข้อที่ 2)
12x -13 + 8x = 8 - x จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   -1
   1
   2
   -2

ข้อที่ 3)
6x + 17 - 3x = 14 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   -4
   4
   -1
   1

ข้อที่ 4)
9 - 6x -2x = x - 18 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   3
   -3
   -5
   5

ข้อที่ 5)
4x + 3x - 5x = 14 จงหาค่าของ x เท่ากับข้อใด
   -7
   7
   -2
   2