วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ค 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง จำนวนจริง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. พสิษฐ์ ประเสริฐศรี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
7 เป็นจำนวนชนิดใด
   จำนวนนับ
   จำนวนตรรกยะ
   จำนวนจริง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
5.9 เป็นจำนวนชนิดใด
   จำนวนนับ
   จำนวนเต็ม
   จำนวนตรรกยะ
   จำนวนอตรรกยะ

ข้อที่ 3)
7.9999... เป็นจำนวนชนิดใด
   จำนวนนับ
   จำนวนเต็ม
   จำนวนตรรกยะ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
3.45445444544445... เป็นจำนวนชนิดใด
   จำนวนนับ
   จำนวนเต็ม
   จำนวนตรรกยะ
   จำนวนอตรรกยะ

ข้อที่ 5)
0 เป็นจำนวนชนิดใด
   จำนวนอตรรกยะ
   จำนวนนับ
   จำนวนเต็มบวก
   จำนวนจริง