วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(รหัส ค4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สมบัติจำนวนจริง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
2 + 3 = 3 + 2 มีสมบัติอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการบวก
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
   สมบัติการมีเอกลักษณ์ของการบวก
   สมบัติปิดของการบวก

ข้อที่ 2)
5+3.2 มีสมบัติอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการบวก
   สมบัติการมีเอกลักษณ์ของการบวก
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
   สมบัติปิดของการบวก

ข้อที่ 3)
(5+7)+3 = (7 + 5) + 3 มีสมบัติเป็นอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการบวก
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
   สมบัติปิดของการบวก
   สมบัติการมีอินเวอร์สของการบวก

ข้อที่ 4)
8 + ( 9 + a ) = ( 8 + 9 ) + a มีสมบัติเป็นอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการบวก
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
   สมบัติการมีอินเวอร์สของการบวก
   สมบัติปิดของการบวก

ข้อที่ 5)
0 + 4 = 4
   สมบัติการสลับที่ของการบวก
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
   สมบัติการมีอินเวอร์สของการบวก
   สมบัติปิดของการบวก