วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(รหัส ค 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สมบัติจำนวนจริงของการคูณ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
3.7 x 8 มีสมบัติตรงกับข้อใด
   สมบัติการสลับที่ของการคูณ
   สมบัติปิดของการคูณ
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ
   สมบัติการมีอินเวิร์สของการคูณ

ข้อที่ 2)
5 x a = a x 5 มีสมบัติเป็นอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการคูณ
   สมบัติปิดของการคูณ
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ
   สมบัติการมีอินเวิร์สของการคูณ

ข้อที่ 3)
1 x 9 = 9 มีสมบัติเป็นอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการคูณ
   สมบัติปิดของการคูณ
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ
   สมบัติการมีเอกลักษณ์ของการคูณ

ข้อที่ 4)
12 x ( 5 x 8 ) = (12 x 5 ) x 8 มีสมบัติเป็นอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการคูณ
   สมบัติปิดของการคูณ
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ
   สมบัติการมีอินเวิร์สของการคูณ

ข้อที่ 5)
- 2/3 = - 3/2 มีสมบัติเป็นอย่างไร
   สมบัติการสลับที่ของการคูณ
   สมบัติปิดของการคูณ
   สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ
   สมบัติการมีอินเวิร์สของการคูณ