แร่เชื้อเพลิง

                แร่เชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรสำคัญในอุตสาหกรรม  และการพัฒนาประเทศ  แร่เชื้อเพลิงเป็น

อินทรีสารซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิต  แร่เชื้อเพลิงที่สำคัญได้แก่  ถ่านหิน  หินน้ำมัน  และปิโตรเลียม

แร่เชื้อเพลิงและการนำไปใช้ประโยชน์

แร่เชื้อเพลิง

ลักษณะและส่วนประกอบ

การนำไปใช้ประโยชน์

ถ่านหิน

ลิกไนต์

ซับบิทูมินัส

 

บิทูมินัส

 

แอนทราไซต์

 

 

หินน้ำมัน

 

 

 

 

ปิโตรเลียม

น้ำมันดิบ

 

 

แก๊สธรรมชาติและแก๊ส

ธรรมชาติเหลว

 

เป็นถ่านหินสีน้ำตาล มีคาร์บอนร้อยละ 65.7

เป็นถ่านหินรองจากบิทูมินัส มีคาร์บอน

ร้อยละ  77.0

เป็นถ่านหินสีดำด้านๆ ลักษณะเหมือนดิน

เป็นชั้นๆ มีคาร์บอนร้อยละ 82.6

เป็นถ่านหินชนิดแข็ง สีดำเป็นมัน เปราะ มี

คาร์บอนร้อยละ 93.5

 

เป็นหินดินดานเนื้อละเอียด เรียงตัวเป็นชั้นบางๆ สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแก่  มีส่วน

ประกอบเป็นสารอินทรีย์ เรียกว่า เคโรเจน

ซึ่งจุดไฟติด

 

 

เป็นของเหลวใสสีเหลือง ถึงข้น สีดำ มีกลิ่น

แสบจมูก เป็นของผสมของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน

เป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน ส่วนแก๊ส

ธรรมชาติเหลว จะมีส่วนผสมของเพนเทน

เฮกเซน ปนอยู่ด้วย อาจมี ไนโตรเจน

คาร์บอนไดออกไซด์ และโฮโดรเจนซัลไฟด์

ปนอยู่ด้วย

 

 ใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ และน้ำมัน

 ทำปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย

 

 

 ใช้เป็นสารรีดิวซ์ในการถลุงแร่

 

 

 

กลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและใน

อุตสาหกรรมเคมี กากหินน้ำมัน นำมาใช้ถมดิน เพื่อสร้างถนน สนามบิน คัน

กั้นน้ำ หล่อแบบ และทำวัสดุก่อสร้าง

 

 

กลั่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ทำ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเป็นวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ใช้เป็นเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบในการผลิตเมทานอล ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม