วิชาช่างร้อยมาลัย (รหัสง 32214) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การเลือกดอกไม้ ใบไม้และวัสดุตกแต่ง จำนวน 5 ข้อ
โดย อพรเพ็ญ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ใบไม้ชนิดใดต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับการร้อยมาลัย
   ใบแก้ว
   ใบมะยม
   ใบกระบือ
   กาบพลับพลึง

ข้อที่ 2)
ในสมัยโบราณ นิยมใช้ดอกอะไรมาร้อยมาลัย
   ดอกพุด
   ดอกมะลิ
   ดอกกุหลาบ
   ดอกบานบุรี

ข้อที่ 3)
ใบแก้วที่นำมาร้อยมาลัย ควรมีลักษณะอย่างไร
   ใบอ่อน
   ใบกลาง
   ใบแก่
   ใบใหญ่

ข้อที่ 4)
กลีบดอกไม้ชนิดใด ที่นิยมนำมาร้อยมาลัย
   ดอกพลับพลึง
   ดอกบานบุรี
   ดอกเฟื่องฟ้า
   ดอกกุหลาบ

ข้อที่ 5)
ความสวยงามของมาลัย ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
   ความสวยของใบไม้
   ความสดของดอกไม้
   ขนาดของมาลัย
   สีของดอกไม้