วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส.ค015..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง .อนุกรมเรขาคณิต.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.ปรียานุช สงสาร .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อนุกรมเรขาคณิตมีพจร์ที่ 1 เป็น 160 อัตราส่วนร่วมเป็น 3/2 ถ้าผลบวก n พจน์แรกเป็น 2110 จงหา n
   3
   4
   5
   6

ข้อที่ 2)
จงหาจำนวนพจน์ที่ทำให้ 200 + 300 + 450 + ... = 4,156
   6
   5
   4
   3

ข้อที่ 3)
จงหาผลบวกของ 18 พจน์แรกของอนุกรม 1 + 9 + 25 + 49 + 81 + ...
   7,734
   7,751
   7,753
   7,770

ข้อที่ 4)
จงหาผลบวกของ 15 พจน์แรกของอนุกรม 1 +1/9 + 1/25 + 1/49 + ...
   4,495
   1/4,495
   5,944
   1/5,944

ข้อที่ 5)
ถ้า S = {200,201,202,...,400} แล้วผลบวกทั้งหมดของจำนวนใน S ที่หารด้วย 8 ลงตัวแต่หารด้วย 12 ไม่ลงตัวด้วยคือข้อใด
   2,700
   5,400
   7,122
   10,800