วิชาคณิตศาสตร์... (รหัส.ค015..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.6..
เรื่อง ลำดับเรขาคณิต... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.ปรียานุช สงสาร .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จงหาพจน์ที่ 7 ของลำดับเรขาคณิต 5, 10 , 20 , ...
   240
   260
   300
   320

ข้อที่ 2)
กำหนดให้พจน์ที่ 7 ของลำดับเรขาคณิตเท่ากับ 128 และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 2 จงหาพจน์แรก
   2
   3
   4
   5

ข้อที่ 3)
จงหาพจน์ที่ 6 ของลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์แรกเท่ากับ 1 และอัตราส่วนร่วม 5
   3,000
   4,600
   6,800
   9,375

ข้อที่ 4)
จงหาพจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์แรกเท่ากับ - 3 อัตราส่วนร่วมเท่ากับ - 2
   264
   368
   384
   432

ข้อที่ 5)
ก , ข และ ค มีอายุ 10 , 18 , 30 ปี ตามลำดับอีกกี่ปีอายุของ ก,ข และ คจะมีลักษณะเป็นลำดับเรขาคณิต
   3
   4
   5
   6