วิชาคณิตศาสตร์... (รหัส.ค015..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.6..
เรื่อง ลำดับเลขคณิต... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.ปรียานุช สงสาร .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พจน์ที่ 12 และพจน์ที่ 15 ของลำดับเลขคณิต 2, 5, 8 , ... คือข้อใด
   32 , 36
   35 , 44
   35 , 46
   44 , 46

ข้อที่ 2)
จงหาพจน์ที่ 15 ของลำดับเลขคณิต ถ้ากำหนดพจน์แรก และพจน์ที่สองมีค่าเท่ากับ 1 และ 4 ตามลำดับ
   35
   36
   40
   43

ข้อที่ 3)
ลำดับเลขคณิตมีพจน์ที่ 6 เป็น 50 และพจน์ที่ 41 เป็น 155 จงหาพจน์แรกและผลต่างร่วมฃองลำดับนี้ตามลำดับ
   35 , 3
   36 , 4
   37 , 5
   38 , 6

ข้อที่ 4)
ลำดับเลขคณิตกำหนดให้พจน์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 20 และพจน์ที่ 16 มีค่าเท่ากับ 56 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต
    5 + 3n
    4 + 6n
    7 + 3n
   8 + 3n

ข้อที่ 5)
-2, 4 , 10 , ... จงหาพจน์ที่ 30 ของลำดับเลขคณิต
   146
   167
   172
   184