วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส.ค015..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง อนุกรมเลขคณิต.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.ปรียานุช สงสาร .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จงหาผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 3 + 5 + 7 + ...
   220
   440
   880
   1,200

ข้อที่ 2)
ให้ลำดับเลขคณิตลำดับหนึ่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ 4 และพจน์ที่ 13 คือ 51 จงหาผลบวก 13 พจน์แรก
   115
   225
   351
   375

ข้อที่ 3)
ให้อนุกรมเลขคณิตชุดหนึ่งมีผลบวก 11 พจน์แรกเท่ากับ 77 และผลต่างร่วมเท่ากับ 3 จงหาพจน์แรกและพจน์ที่ 11
    - 8 , 22
   22 , -8
   12 , 22
    22 , 12

ข้อที่ 4)
นักการตลาดได้รับรายได้จากการขายของเดือนแรก 3,600 บาท และรายได้เพิ่มเดือนละ 200 บาททุกเดือนจงหารายได้ทั้งหมดเมื่อทำงานครบ 1    46,500
   56,400
   64,500
   75,400

ข้อที่ 5)
พจน์ที่ n ของอนุกรม คือ 2n - 5 ผลบวกของ 15 พจน์แรกเป็นเท่าใด
   146
   154
   165
   182