1.   การกลั่น  เหมาสำหรับสารเนื้อเดียวที่เป็นของเหลว
    2.  การตกผลึกเหมาะสำหรับแยกสารเนื้อเดียวที่เกิดจากของแข็งละลาย
เป็นของเหลวจนเป็นสารละลายอิ่มตัวเช่น การตกผลึกของเกลือจากน้ำเหลือ
        3. การระเหยแห้งใช้แยกสารเนื้อเดียวที่เกิดจากของแข็งละลาย
ในของเหลว เช่น น้ำเกลือ  น้ำเชื่อม
        4. โครมาโทกราฟี  เป็รการแยกสารเนื้อเดียวตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป ละลายในของเหลวส่วนประกอบของสารจะเคลื่อนบนดูดซับได้ไม่เท่ากัน จึงถูกแยกออกบนตัวดูดซับ
การแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว