ชั้นบรรยากาศแบ่งตามสมบัติอุตุนิยมวิทยา
 
 
 
  
ชั้นบรรยากาศแบ่งตามอุตุนิยมวิทยาแบ่งได้ 5 ชั้น
  1. โทรโพสเฟียร์
     2. สตราโตสเฟียร์
3. มีโซสเฟียร์
       4. เทอร์โมสเฟียร์
     5. เอกโซสเฟียร