เมฆ
        เมฆเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศในระดับสูงจากผิวโลกขึ้นไป 
อากาศจะรับไอน้ำไว้แล้วลอยตัวสูงขึ้นและรวมตัวกันเป็นเมฆก้อนใหญ่
มี  4  ชนิด คือ
                        1. เมฆชั้นสูง                                2. เมฆชั้นกลาง
                        3. เมฆชั้นต่ำ                                4. เมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่ง
        เมฆที่มีลักษณะเป็นปุยคล้ายขนนกเรีกว่า เซอร์รัส(Sirrus)   มนุษย์ได้ประโยชน์จากการสังเกตเมฆบนท้องฟ้า ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของลักษณะอากาศล่วงหน้า   และทำให้เกิดฝน
        ฝน        เกิดจากละอองไอของไอน้ำขนาดต่าง ๆ กันรวมกันก้อนเมฆมารวมกันและเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เมื่อหยดน้ำรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้
จึงตกลงมาเป็นฝน