สารเนื้อเดียว
     

สารเนื้อเดียว  หมายถึง  สารที่มองเห็นมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวและมีสมบัติแต่ละส่วนเหมือนกัน  สารเนื้อเดียวมี 
2  ประเภท  คือ
สารบริสุทธิ์  สารละลาย  เช่น น้ำ และเลือ  ต่างก็เป็นสารเนื้อเดียวและสารบริสุทธิ์  เมื่อเอาน้ำผสมเกลือจะได้น้ำเกลือซึ่งเป็นสารเนื้อเดียวประเภทสารละลาย
        ารบริสุทธิ์ หมายถึง  สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว
        สารละลาย   หมายถึง  สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่
2  ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน