แบบทดสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ว 3111 ระดับชั้น ม.1
เรื่อง บรรยากาศ 2
โดย นางสาวรัตนา ชุปวา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. อากาศจัดเป็นสิ่งใด
   ก. ธาตุ
   ข. สารประกอบ
   ค. ของผสม
   ง. ตัวทำละลาย

ข้อที่ 2
2. ความหนาแน่นของอากาศที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเลขึ้นไปเรื่อย ๆ จะมีสภาพอย่างไร
   ก. เพิ่มขึ้นไม่แน่นอน
   ข. คงที่
   ค. ลดลง
   ง. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อที่ 3
3. ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าเท่ากับข้อใด
   ก. 760 มิลลิเมตรของปรอท
   ข. 660 มิลลิเมตรของปรอท
   ค. 560 มิลลิเมตรของปรอท
   ง. 460 มิลลิเมตรของปรอท

ข้อที่ 4
4 เครื่องมือวัดความกดดันอากาศคือข้อใด
   ก. ไฮกรอมิเตอร์
   ข. บารอมิเตอร์
   ค. เทอร์มอมิเตอร์
   ง. วินเนอร์มิเตอร์

ข้อที่ 5
5 ข้อใดถูกต้อง
   ก. ที่ความสูงเดียวกัน ความดันอากาศจะต่างกัน
   ข. ที่ความสูงเดียวกัน ความดันอากาศจะเท่ากัน
   ค. ที่ความสูงเท่ากัน อากาศจะมีความดันไม่คงที่
   ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง

ข้อที่ 6
6 ความดันของอากาศจะลดลง 1มิลลิเมตรของปรอทเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นกี่เมตร
   ก. 10 เมตร
   ข. 11 เมตร
   ค. 12 เมตร
   ง. 15 เมตร

ข้อที่ 7
7 ในระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ อุณหภูมิของอากาศจะเป็นเช่นใด
   ก. เพิ่มขึ้น
   ข. ลดลง
   ค. คงที่
   ง. ลดลงเรื่อย ๆ

ข้อที่ 8
8 ก๊าซโอโซนมีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์
   ก. ดูดกลืนรังสีที่มาจากนอกโลก
   ข. การคมนาคมในอากาศ
   ค. ห่อหุ้มโลกเพื่อป้องกันรังสีที่รายแรง
   ง. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

ข้อที่ 9
9 การสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุต้องอาศัยบรรยากาศชั้นใด
   ก. ไอโอโนสเฟียร์
   ข. โอโซโนสเฟียร์
   ค. สตราโตสเฟียร์
   ง. เทอร์โมสเฟียร์