แบบทดสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ว 3111 ระดับชั้น ม.1
เรื่อง บรรยากาศ 3
โดย นางสาวรัตนา ชุปวา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1 .อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวทำให้เกิดสิ่งใด
    ก.ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
   ข.ความหนาแน่นคงที่
   ค.ความหนาแน่นลดลง
    ง. ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ข้อที่ 2
2.ลมจะมีการพัดอย่างไร
   ก. พัดจากบริเวณความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณความกดอากาศต่ำ
   ข. พัดจากบริเวณความกดอากาศต่ำเข้าสู่บริเวณความกดอากาศสูง
   ค. พัดจากบริเวณความกดอากาศต่ำเข้าสู่บริเวณความกดอากาศต่ำ
   ง. พัดจากบริเวณความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณความกดอากาศสูง

ข้อที่ 3
3.พายุโซนร้อนมีความเร็วลมเท่าใด
   ก. 60-118 กิโลเมตร/ชั่วโมง
   ข. 60-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
   ค. 65-110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
   ง. 67-130 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อที่ 4
4. พายุหมุนเขตร้อนเกิดบริเวณใด
   ก. ระหว่างละติจูด30ฐเหนือถึง 30ฐใต้
   ข. ระหว่างละติจูด40ฐเหนือถึง 40ฐใต้
   ค. ระหว่างละติจูด45ฐเหนือถึง 45ฐใต้
   ง. ระหว่างละติจูด47ฐเหนือถึง 47ฐใต้

ข้อที่ 5
5. พายุที่เกิดในทะเลจีนใต้เรียกว่าอะไร
   ก. พายุไซโคลน
   ข. พายุไต้ฝุ่น
   ค. พายุทอร์นาโด
   ง. ง. พายุโซนร้อน

ข้อที่ 6
6. เครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางและความเร็วลมคือข้อใด
   ก. ศรลม
   ข. แอโรเวน
   ค. แอนิมอมิเตอร์
   ง. บารอมิเตอร์