แบบทดสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ว 3111 ระดับชั้น ม.1
เรื่อง การทดสอบกรด-เบส
โดย นางสาวรัตนา ชุปวา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารจำพวกกรด
    ก.ทำปฏิกิริยากับหินปูน
    ข.ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ
    ค.กัดกร่อนสารจำพวกพลาสติกได้
    ง.เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

ข้อที่ 2
2.ถ้ามีสารละลายเป็นของเหลวใสอยู่ในขวดแก้ว และสมศักดิ์ตั้งสมมติฐานว่าเป็นกรดไฮโดรคลอริกแล้ว สมศักดิ์ควรทดสอบสมมติฐานตามข้อใด    ก.ดมและชิม
    ข.ทดสอบกับหินปูน
    ค.ทดสอบกับกระดาษลิตมัส
    ง.ทดสอบกับเจนเซียนไวโอเลต

ข้อที่ 3
3.ข้อใดไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารละลายกรดและเบสได้
    ก.ชิมรส
    ข.ใช้กระดาษลิตมัส
    ค.การกัดกร่อน
    ง.การเกิดฟองกับสารจำพวกน้ำมัน

ข้อที่ 4
4.สารในข้อใดที่ทำปฏิกิริยากันแล้ว ไม่มีฟองก๊าซเกิดขึ้น
    ก.กรดซัลฟิวริกกับสังกะสี
    ข.กรดไฮโดรคลอริกกับหินปูน
    ค.โซเดียมไฮดดรอกไซด์กับอะลูมิเนียม
    ง.โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับน้ำมันพืช

ข้อที่ 5
5.ข้อใดเป็นสมบัติของสารละลายเบสที่ใช้ตรวจสอบสารละลายได้แน่นอนที่สุด
    ก.มีรสฝาด
    ข.กัดเสื้อผ้า
    ค.ถูกมือลื่น
    ง.เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน