แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้น ม.1
เรื่อง การลำเลียงอาหารของพืช
โดย นางสาวรัตนา ชุปวา โรงเรียนกันทรารมณ์
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. อาหารที่พืชใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิต ได้แก่อะไร
    ก. แสงแดด
    ข. คลอโรฟิลล์
    ค. แป้งและน้ำตาล
    ง. คาร์บอนไดออกไซด์

ข้อที่ 2
2. การควั่นเปลือกต้นชมพู่ออกนั้น ระบบการลำเลียงที่ถูกตัดขาดคือระบบใด
    ก. ระบบการคายน้ำ
    ข. ระบบการลำเลียงน้ำ
    ค. ระบบการลำเลียงอาหาร
    ง. ระบบการช่วยสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 3
3.เซลล์แคมเบียมที่จะเจริญไปเป็นท่อน้ำท่ออาหารพบในพืชชนิดใด
    ก. พืชใบเลี้ยงคู่ทุกชนิด
    ข. พืชใบเลี้ยงคู่บางชนิด
    ค. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวทุกชนิด
    ง. ทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว

ข้อที่ 4
4. น้ำตาลกลูโคสซึ่งใบผลิตได้ในเวลากลางวันถูกเปลี่ยนเป็นแป้ง เก็บไว้ที่ใดในใบก่อนที่อื่นๆ
    ก. ผิวใบ
    ข. ปากใบ
    ค. คลอโรพลาสต์
    ง. เซลล์พรุน (spongy cell)

ข้อที่ 5
5. มันฝรั่งมีแป้งอยู่ในหัวแสดงว่าแป้งนั้นเกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ไหน
    ก. ใบ
    ข. ดอก
    ค. ราก
    ง. หัวมันฝรั่ง

ข้อที่ 6
6. อาหารของพืชจะมีการลำเลียงไปยังส่วนใดของพืช
    ก. ต้น
    ข. กิ่งก้าน
    ค. ดอก
    ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงอาหารของพืช
    ก. การลำเลียงอาหารต้องเกิดในเซลล์ที่มีชีวิต
    ข. อัตราการคายน้ำส่งผลโดยตรงต่อการลำเลียงอาหาร
    ค. ถ้าท่อลำเลียงอาหารถูกตัด พืชใช้ท่อลำเลียงน้ำแทนได้
    ง. การลำเลียงอาหารและน้ำ มีอัตราการลำเลียงเร็วเท่ากัน