แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้น ม.1
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
โดย นางสาวรัตนา ชุปวา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำชี้แจง ให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. น้ำตาลที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด
    ก. C6H12O6
    ข. C12H24O12
    ค. C12H22O11
    ง. C6H12O5

ข้อที่ 2
2. น้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นมาเป็นน้ำตาลชนิดใด
    ก. กลูโคส
    ข. ซูโครส
    ค. มอลโทส
    ง. กาแล็กโทส

ข้อที่ 3
3. ต้นอ้อยใช้ทำน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายคือน้ำตาลซูโคส
   ต้นอ้อยจึงสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้ำตาลอะไร
    ก. กลูโคส
    ข. ซูโครส
    ค. มอลโทส

ข้อที่ 4

   4. เฮลมองต์ปลูกต้นหลิวในดิน ปรากฎว่ามวลของดินลดลง
   ส่วนจูเลียสซาคท์ปลูกพืชในสารละลายแร่ธาตุ
   สารละลายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเรื่องนี้สนับสนุนในข้อใด
    ก. พืชใช้แร่ธาตุในดินเอการเจริญเติบโต

ข้อที่ 5
ค. น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช
    ง. พืชใช้น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหาร
   
   5. เฮลมองค์สังเกตว่าต้นหลิวมีมวลเพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัว
   จึงสรุปเป็นขั้นแรกสุดว่ามวลที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร

ข้อที่ 6
ข. ดิน
    ค. อากาศ
    ง. คาร์บอนไดออกไซด์
   
   6. เมื่อตัดกิ่งไม้ที่มีใบมาวางไว้ในที่ร่มในตอนกลางวัน จะยังมีการสังเคราะห์แสงในใบไม้หรือไม่ ถ้ากิ่งไม้นั้นยังสดอยู่

ข้อที่ 7
ข. ไม่มีเพราะเซลล์ของพืชจะตาย
    ค. มี เพราะเซลล์ของพืชยังมีชีวิต
    ง. ไม่มี เพราะไม่ถูกแสงแดดโดยตรง
   
   7. การเก็บต้นผักบุ้งไว้ในกล่องทึบ 1 คืน เพื่ออะไร

ข้อที่ 8
ข. เพื่อให้น้ำตาลเปลี่ยนไปเป็นแป้งก่อนจะนำมาทดสอบ
    ค. เพื่อให้แป้งสลายตัวไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
    ง. เพื่อให้แป้งในใบหมดไปเมื่อไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
   
   8. สารใดต่อไปนี้ใช้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อที่ 9
ข. สารละลายโซเดียมกลูโคเมต
    ค. สารละลายเข้มข้นของน้ำตาล
    ง. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
   
   9. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 10
ข. แสง
    ค. ก๊าซออกซิเจน
    ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
   
   10. อาหารในข้อใดที่ถูกสารละลายไอโอดีน แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแกมน้ำเงิน

ข้อที่ 11
ข. ไข่ดาว
    ค. ปลาทอด
    ง. ลูกชิ้นปิ้ง