HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
ระบบโครงกระดูก 
หมายถึง  ระบบที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องค้ำจุนร่างกายให้คงรูปอยู่ได้  และช่วยในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่
ส่วนประกอบของระบบโครงกระดูก
      ี่
1. กระดูก        - เป็นเนื้อเยื่อที่เป็นโครงสร้างค้ำจุนร่างกาย  ประกอบด้วยสารพวก
โปรตีน  ซึ่งให้ความยืดหยุ่น  และแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งให้ความแข็งแรงแก่กระดูก
2. กระดูกอ่อน        - เป็นเนื้อเยื่อค้ำจุนโครงร่างชนิดหนึ่ง
3. เอ็นลิกาเมนต์        - เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยึดระหว่างกระดูก 2 ท่อนบริเวณข้อ
4. เอ็นเท็นดอน        เป็นแถบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกับกระดูกโครงกระดูก
โครงกระดูก ทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับให้กล้ามเนื้อและเอ็นมายึดเพื่อให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้  และป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะบางส่วนของร่างกาย  นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด
       โครงกระดูกของคนเรามี  206 ชิ้น แบ่งเป็น 2  กลุ่มตามตำแหน่งที่อยู่คือ
1. กระดูกแกน  มี 80 ชิ้น เป็นกระดูกที่เป็นแกนกลางของลำตัว  ประกอบด้วยกระดูกกะโหลกศีรษะ  กระดูกอก
กระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลัง
2. กระดูกระยางค์   มี 126 ชิ้น  เป็นกระดูกที่แยกออกมาจากกระดูกแกน  ประกอบด้วย  กระดูกแขน  กระดูกขา  กระดูกไหปลาร้า  กระดูกบักและกระดูกเชิงกราน
 
ระบบกล้ามเนื้อ
เป็นระบบที่ทำหน้าที่ร่วมกับระบบโครงกระดูกที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของร่างกายได้แก่  กล้ามเนื้อลาย  กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ
ชนิดของกล้ามเนื้อ        ลักษณะและการทำงาน
1. กล้ามเนื้อลาย        เป็นกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกมีลักษณะเป็นลาย  ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจได้แก่ กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา
2. กล้ามเนื้อเรียบ        เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในเช่น ผนังกระเพาะอาหาร
ผนังลำไส้   โดยเซลล์ของกล้ามเนื้อเรีบยจะมีลักษณะเป็นเซลล์รีๆเป็นรูปกระสวยหัวท้ายแหลม  ไม่มีลาย  ทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจ
3. กล้ามเนื้อหัวใจ        เป็นกล้ามเนื้อที่พบเฉพาะที่หัวใจ  เซลล์มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย  แต่มีการแตกกิ่งก้านและสานกันมีรอยต่อระหว่างเซลล์ทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจ
สมบัติของกล้ามเนื้อที่สำคัญได้แก
1. การหดตัวของกล้ามเนื้อ  ทำให้เกิดการทำงานและเคลื่อนไหวของร่างกาย
2. การคลายตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อสามารถกลับสู่สภาพเดิม
 
 
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...