ของจอมพลถนอม  กิตติขจร
การปฏิวัติในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2514

                         

 

          ในช่วงเวลาที่จอมพลถนอม  กิตติขจร  บริหารประเทศระหว่าง  2512  ถึง 2514  สถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และการต่างประเทศ  ได้สร้างความกดดันให้กับรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  อย่างหนัก  ในที่สุดรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งในสภาผู้แทนราษฎร  คณะรัฐมนตรี  และเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนได้  จึงทำการยึดอำนาจการปกครอง  เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน  2514

                           ภายหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2514 แล้ว  คณะปฏิวัติได้ประกาศยกเลิกสภานิติบัญญัติ  ยกเลิกพรรคการเมือง  ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2511  และประกาศใช้ “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พุทธศักราช  2515” แทน เมื่อวันที่  15  ธันวาคม 2515  โดยที่ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้มีมาตรา 17  ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งการใด ๆ ได้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันราชอาณาจักรโดยถือว่าคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมาย  หลังจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว  ได้มีการแต่งตั้งจอมพลถนอม  กิตติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2515

 


สี่เหลี่ยมมน: โดย นางเรืองรอง  ประทุมเวียง