ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
รัฐบาล จอมพลถนอม  กิตติขจร

 

 


 

 

นางเรืองรอง  ประทุมเวียง

 

                 @ นับแต่สมัยจอมพล ป.  พิบูลสงครามเป็นต้นมา  จนถึงสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร  นโยบายต่างประเทศของไทยมีลักษณะเด่นที่สำคัญคือ     การพึ่งพาสหรัฐอเมริกาและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน    ได้แก่  ลาว  เวียดนาม  และกัมพูชา  ในระหว่าง พ.. 2507 ถึง พ.. 2514  ได้เกิดสงครามเวียดนาม  สหรัฐอเมริกาจึงได้เพิ่มกำลังทหารในประเทศไทยมากขึ้น  และได้สร้างสนามบินปฏิบัติการในด้านทหารขึ้นที่อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดนครพนม  อู่ตะเภา  จังหวัดระยอง  ได้สร้างทางรถไฟขึ้นมากมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อใช้ในด้านยุทธศาสตร์ในสงครามเวียดนาม   ต่อมาสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายหันมาให้การรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแทนไต้หวัน  ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของไทยในเวลาต่อมา