เศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  (2504 – 2514)

 

 

นางเรืองรอง  ประทุมเวียง

 

*     1)  ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (.. 2504 – 2509 ) เป็นรอยต่อระหว่างรัฐบาลจอมพลสฤษิ์  ธนะรัชต์ และรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  เศรษฐกิจของไทยมีความเจริญเติบโตมากขึ้นตามลำดับ  ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (2510 – 2514) ในช่วงแรกของแผนรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นตามลำดับ  เพราะรัฐบาลได้ทำการกู้เงินจากต่างประเทศมาสร้างถนน  เขื่อน  ไฟฟ้า  ประปา เขื่อนได้ดำเนินการสร้างตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้ว  ได้บรรลุเป้าหมายเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ  เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร  เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกนายทุนจากสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น และไต้หวัน   ในช่วงหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2  รายได้ประชาชาติลดลง  เพราะความล้มเหลวทางด้านการเกษตร  เพราะรัฐบาลมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร   ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ  โดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าหลักลดลงเหลือร้อยละ 11.15 ของสินค้าออกทั้งหมด 

*  การขาดดุลทางการค้า  ในช่วง 2506 – 2514  สินค้าออกของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  การขาดดุลการค้ามีบ้างแต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับในช่วง  2513  ที่ประเทศไทยขาดดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 12,277 ล้านบาท โดยเฉพาะขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่น  สาเหตุเพราะไทยสั่งสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยเข้าประเทศมากเกินไป  แต่รัฐบาลได้รับการชดเชยจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ

*  2 )นโยบายการเงินและการคลัง  ช่วงแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2  รัฐบาลมีเงินคงคลัง  ซึ่งเป็นเงินที่สะสมเอาไว้เพิ่มขึ้นปีละ 700 ล้านบาท  ต่อมา 2 ปีหลังเงินคงคลังเริ่มลดลง  สืบเนื่องมาจากไทยเริ่มขาดดุลการค้าเป็นจำนวนมาก  ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  จึงจำเป็นต้องอาศัยเงินคงคลังมาเพิ่มเติมเงินงบประมาณให้พอเพียง  สหรัฐอเมริกาเริ่มถอนทหารออกจากประเทศไทยใน พ..2513  ทำให้ไทยขาดรายได้จากการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณประจำปี พ.. 2515  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.. 2515  เริ่มขาดดุลอย่างหนัก

 

ZZZZZZZZZZ               ZZZZZZZZZZ