เหตุการณ์ก่อนวันที่  14  ตุลาคม  2516

 

            

   นางเรืองรอง  ประทุมเวียง

               

   1)  การรวมกลุ่มของนิสิต  นักศึกษา  ในช่วง 2514 – 2516  “ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย”  ดำเนินเป็นรูปร่างท่ามกลางอำนาจของคณะปฏิวัติ  ซึ่งยึดอำนาจ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514  มีการรวมตัวของตัวแทนนิสิต  นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ  ทั่วประเทศมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นและมีเลขาธิการเป็นแกนนำสำคัญ   ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเบื้องต้นเหมือนกันคือ  การเรียกร้องอย่างสันติวิธี  เพื่อได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ  และก่อนที่จะรวมตัวกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญ  นิสิตนักศึกษามีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้รวมตัวกันกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและสังคม

2)          บทบาทของ”นิสิตนักศึกษา” ต่อการปกครองของคณะปฏิวัติ  ขบวนการนิสิตนักศึกษา  ตระหนักว่า  การแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองสมัยที่คณะปฏิวัติกำลังปกครองบ้านเมืองอยู่  เป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก  ด้วยเหตุนี้จึงหันไปต่อต้านในกรณีต่าง ๆ เช่น ต่อต้านการเข้าครอบงำเศรษฐกิจไทยของสินค้าญี่ปุ่น  ซึ่งประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะการขาดดุลที่สูงมาก  การประท้วงของนิสิตนักศึกษาในครั้งนั้นประสบความสำเร็จในการรวมตัวกันได้เป็นอย่างดี  การประท้วงการประกวดนางสาวไทย  การรณรงค์ต่อต้านการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  การประท้วงของนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่รัฐบาลไม่ยอมให้มีการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

                ]]]  นิสิตนักศึกษาได้ทำการประท้วงกรณีต่าง ๆ ดังนี้  ]]]

v    การประท้วงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  299  ซึ่งให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าไปแทรกแซงอำนาจของศาล  ด้วยการให้คุณให้โทษต่อคณะผู้พิพากษาได้  ผลการประท้วงทำให้คณะปฏิวัติต้องยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว

v   การประท้วงกรณีที่มีนายทหารบกกลุ่มหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรอันเป็นเขตสงวนรักษาพันธ์สัตว์ป่า  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

v   การประท้วงการต่ออายุราชการของจอมพลถนอม  กิตติขจร  และพลเอกประภาส  จารุเสถียร    การเลื่อนยศพลเอกประภาส  จารุเสถียร เป็นจอมพล

v   การประท้วงต่อต้านให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงลาออก  ในกรณีที่ออกคำสั่งปลดนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน 9 คน  ที่เขียนการ์ตูนล้อเลียนจอมพลถนอม  กิตติขจร  เกี่ยวกับกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรและการต่ออายุราชการของจอมพลถนอม  กิตติขจร  พร้อมทั้งให้รับนักศึกษาที่ถูกไล่ออกกลับเข้าไปเรียนใหม่ดยไม่มีความผิด  รวมทั้งเรียกร้องให้นักเรียนนายเรืออากาศที่เข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือกออกไปจากมหาวิทยาลัย

                 การชุมนุประท้วงของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในครั้งนี้  ได้มีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง คือ  รัฐบาลจะต้องประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยภายใน 6 เดือน

3)      บทบาทของกลุ่มทหาร  จากการที่คณะปฏิวัติได้เข้ายึดอำนาจในวันที่  17  พฤศจิกายน  2514  มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 

                จากอำนาจคณะปฏิวัติมีส่วนทำให้ทหารกลุ่มหนึ่ง  ได้เข้าไปมีบทบาทในฐานะ  คณะกรรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในวงราชการ (..)  ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการทุกฝ่าย  ตรวจสอบการเสียภาษีของนักธุรกิจการค้าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า 

]]]    ]]]