วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส 0113) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง หลักธรรม จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เรืองรอง ประทุมเวียง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
หลักธรรมจักร 4 มีความหมายอย่างไร
   พาหนะนำไปสู่ความเจริญ
   ล้อรถที่ช่วยกำจัดหมู่มาร
   สัญลักษณ์แทนพระวิษณุ
   ธรรมะที่ว่าด้วยการหมุนเวียน

ข้อที่ 2)
ถ้านักเรียนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว นักเรียนควรตั้งในสถานที่ใด จึงจะจัดว่าใช้หลักปฏิรูปเทสวาสะ
   ใกล้สวนผัก
   ในย่านชุมชน
   ใกล้โรงงานชำแหละเนื้อหมู
   ใกล้โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว

ข้อที่ 3)
ทิฏฐธัมมิกัตถะ มีความหมายตรงกับข้อใด
   ธรรมที่ไม่ให้ผล
   ธรรมที่ให้ผลในอดีต
   ธรรมที่ให้ผลในอนาคต
   ธรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน

ข้อที่ 4)
คำกล่าวที่ว่า ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันมีความหมายตรงกับข้อใด
   สมชีวิตา
   อุฏฐานสัมประทา
   อารักขสัมปทา
   กัลยาณมิตตตา

ข้อที่ 5)
การใช้จ่ายทรัพย์ตามสมควรแก่ฐานะ ตรงกับคำพังเพยใด
   ขี่ช้างจับตั๊กแตน
   เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
   นกน้อยทำรังแต่พอตัว
   เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

ข้อที่ 6)
ข้อใดอธิบายความหมายของสัปปุริสธรรมได้ถูกต้อง
   ธรรมสำหรับคนสับปลับ
   ธรรมสำหรับสุภาพบุรุษ
   ธรรมที่นำไปสู่สัมปรายภพ
   ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี

ข้อที่ 7)
สมชายรู้สึกตัวว่าสติปัญญาไม่ค่อยดี จึงเลือกเรียนสายอาชีวะ แสดงว่าสมชายปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด
   รู้จักผล
   รู้จักเหตุ
   รู้จักตน
   รู้จักกาลเวลา

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นความหมายของมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้อง
   ทางดับทุกข์มี 8 ทาง
   ทางอันประเสริฐมี 8 ทาง
   ทางไปสู่ความสำเร็จมี 8 ทาง
   ทางอันประเสริฐมีองค์ประกอบ 8 ประการ

ข้อที่ 9)
บุคคลใด ไม่ ปฏิบัติตนตามหลักสัมมาวาจา
   นิด เล่านิทานอีสปให้น้อง ๆ ฟัง
   น้อย อธิบายโจทย์คณิตศาสตร์ให้เพื่อน ๆ ฟัง
   นันท์ เล่าเหตุการณ์ที่ถูกลวนลามให้ตำรวจ
   นนท์ เล่าความฝันให้เพื่อนฟังขณะที่ครูกำลังสอนอยู่หน้าชั้น

ข้อที่ 10)
ธนิต เป็นคนมีอารมณ์โกรธรุนแรง มักทำร้ายผู้ที่ทำให้โกรธโดยไม่รู้ตัว ถ้าธนิตต้องการแก้ไขปัญหานี้ ธนิตควรยึดหลักธรรมใด
   สัมมาสติ
   สัมมาวาจา
   สัมมาอาชีวะ
   สัมมาสังกัปปะ