วิชาพระพุทธศาสนา (รหัสส0113) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง หลักการอ่านภาษาบาลีและอ่านภาษาบาลี จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เรืองรอง ประทุมเวียง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พยัญชนะไทยทุกตัวถ้าไม่มีรูปสระปรากฎอยู่ หรือ มิใช่ ตัวสะกดให้อ่านออกเสียงอย่างไรในภาษาบาลี
   อ่านออกเสียงโดยเติมสระอิ
   อ่านออกเสียงตามพยัญชนะนั้น
   อ่านออกเสียงโดยประวิสรรชนีย์
   ไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น ๆ

ข้อที่ 2)
คำว่า ปฎคฺค อ่านว่าอย่างไร
   ปฏิ - คัน
   ปะ - ติก - คะ
   ป - ฏิ - คัน
   ปะ - ติด - คัด

ข้อที่ 3)
คำว่า สุคติ
   สุก - ตึ
   สุ - คะ- ติ
   สุ - คะ - ตึง
   สุก - คะ - ติง

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นคำถวายสลากภัต
   ...สาลีนํ อุทกํ...
   ...อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ...
   ...สลากภตฺตานิ สปริวารานิ...
   ...เสนาสนานิ อาคตานาคตสฺส...

ข้อที่ 5)
คำว่า สุขํ อ่านว่าอย่างไร
   สุก
   สุขา
   สุขัง
   สุขะ