วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส0113) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง ความหมายและแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. เรืองรอง ประทุมเวียง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พุทธศาสนสุภาษิตข้อใดที่แปลว่า ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
   ปัญญา นรานํ รตนํ
   สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
   ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
   ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ข้อที่ 2)
คำว่า พหุสฺสุต แปลว่าอะไร
   ผู้มีหูไว้ฟัง
   ผู้ฟังไม่ค่อยเข้าใจ
   ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก
   ผู้ฟังอะไรก็เข้าใจง่าย

ข้อที่ 3)
ผู้มีปัญญาย่อมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนตามข้อใด
   อบายมุข
   โลกธรรม 8
   มรรคมีองค์ 8
   พรหมวิหาร 4

ข้อที่ 4)
ถ้าต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิตต้องทำตัวให้เป็นคนดีในช่วงเวลาใด
   อดีต
   ปัจจุบัน
   อนาคต
   เมื่อกำลังตกอยู่ในความทุกข์

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ สัมพันธ์กับ อตีตํ นานฺวาคเมยฺย
   ครุ่นคิดถึงอดีตอันขมขื่น
   ครุ่นคิดถึงอดีตอันสดใส
   คร่นคิดถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์
   ครุ่นคิดถึงแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้ว