วิชาพระพุทธศาสนา (รหัสส0113) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง ประโยชน์ที่ได้รับจากพระไตรปิกฎ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เรืองรอง ประทุมเวียง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คัมภีที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกว่าอะไร
   รัตนตรัย
   ไตรรัตน์
   ไตรปิฎก
   ไตรสิกขา

ข้อที่ 2)
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเรียกคำสอนของพระองค์ว่าอะไร
   ศาสนาพุทธ
   พุทธบัญญัติ
   พระไตรปิฎก
   พระธรรมวินัย

ข้อที่ 3)
ข้อใดมิใช่ สาระที่มีอยู่ในพระไตรปิฏก
   วินัยของพระภิกษุ
   พระธรรมคำสอน
   วินัยของพระภิกษุณี
   ข้อบังคับที่ชาวพุทธทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อการล้างบาป

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นวินัยบัญญัติว่าด้วยวินัยสงฆ์ของพระภิกษุโดยเฉพาะ
   ปัฎฐาน
   ฑีฆนิกาย
   มหาวิภังค์
   ธัมมสังคณี

ข้อที่ 5)
พระพุทธศาสนาจะเรียนรู้และปฏิบัติได้ดีในวัยใด
   วัยเด็ก
   วัยชรา
   วัยผู้ใหญ่
   ทุกวัยที่ตั้งใจจริง