วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส0113) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของสมาธิ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. เรืองรอง ประทุมเวียง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดหมายถึงสมาธิ
   ความคิดแห่งจิต
   ความรู้สึกแห่งจิต
   ความพอใจแห่งจิต
   ความตั้งมั่นแห่งจิต

ข้อที่ 2)
ข้อใดที่สมาธิไม่สามารถกำจัดได้
   โลภ
   หลง
   โกรธ
   ปัญญา

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป้นการสร้างปัญยาโลกุตตระธรรม
   ศีลภาวนา
   สมถภาวนา
   นิวรณ์ภาวนา
   วิปัสสนาภาวนา

ข้อที่ 4)
การฝึกสมาธิแล้วจะได้รับผลประโยชน์หลายอย่างยกเว้นข้อใด
   ความจำดีเรียนหนังสือดีขึ้นกว่าเดิม
   ทำงานผิดพลาดน้อยมีประสิทธิภาพสูง
   ไม่มีความทุกข์ ชีวิตเป็นอมตะนิรันดร
   สุขภาพจิตแจ่มใสรักษาโรคบางชนิดได้

ข้อที่ 5)
การฝึกสมาธิทำได้ในคนกลุ่มใดดีที่สุด
   พระสงฆ์ - สามเณร
   ผู้เรียนจบไม่ตำกว่าชั้นม.3
   ผู้เรียนจบชั้นปริญญาตรีขึ้นไป
   ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นที่ตั้งใจฝึกจริง