วิชาภาษาไทย... (รหัสท306...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3.
เรื่อง ..การฟัง. จำนวน 5.. ข้อ
โดย อ.สนั่น ประเสริฐศรี .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ประโยชน์ของการฟังที่ดีที่สุด
   จับใจความสำคัญได้
   หาเหตุผลมาสนับสนุนหรือโต้แย้งได้
   เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
   นำมาประยุกต์ดัดแปลงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อที่ 2)
ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
   การฟังเรื่องเกร็ดความร้ต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่ผ้ฟังทั่วๆไป
   เราควรเลือกชมหรือฟังเฉพาะสิ่งดี
   การฟังโฆษณาช่วยให้ซื้อสินค้าได้ดี
   คนไทยมีทักษะการฟังในระดับดีทุกคน

ข้อที่ 3)
อ่านข้อความแล้วตอบคำภถาม"ฉันหวังว่างานของฉันครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยทั่วไปหันมาช่วยสังคมมากขึ้นเจ้าหญิงไดอาน่าประทานส้มภาษณ์ทันทีที่เสด็จถึงลอนดอน " จากข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อความชนิดใด
   ข่าว
   สารคดี
   บทความ
   นวนิยาย

ข้อที่ 4)
ในการบรรยายเรื่อง"วิธีเรียนให้ประสบความสำเร็จ" ให้นักเรียนชั้นม. 3 ฟัง ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
   ให้ผู้ฟังเกิดความความซาบซึ้ง
   ให้จับใจความสำคัญได้อย่างละเอียด
   ให้คล้อยตามและนำไปปฏิบัติ
   ให้เกิดจิตนาการสร้างสรรค์

ข้อที่ 5)
สุดาได้ฟังการบรรยายเรื่อง"ภาษากับความมั่นคงของชาติ"ทำให้ได้รับความรู้และตระหนักว่าต่อไปจะใช้ภาษาให้ถูกต้องสุดามีประสิทธิภาพการฟังตามข้อใด
   ประเมินค่าได้
   วิเคราะห์ได้
   ตีความได้
   จับประเด็นได้