วิชา.ภาษาไทย.. (รหัสท306...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3.
เรื่อง .กล่มคำ.. จำนวน 10... ข้อ
โดย อ.สนั่น ประเสริฐศรี .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
   น้ำใจ
   น้ำคำ
   น้ำไหล
   น้ำในคลอง

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำนาม
   หนังสือนวนิยาย
   รวดเร็วมาก
   พวกเรานักกีฬา
   ท่านทั้งหลาย

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นกล่มคำวิเศษณ์
   เขาเป็นคนดี
   บ้านใหญ่โตมโหฬารมาก
   ผ้าปูโต็ะอาหาร
   เธอเหมือนตุ๊กตาชาววัง

ข้อที่ 4)
ประโยคในข้อใดมีส่วนเติมเต็ม
   เธอชอบรับประทานอาหารหวาน
   ตำรวจเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย
   กวางได้เงินจำนวนมากจากการชกมวย
   นักเรียนส่วนมากแต่งกายถูกระเบียบ

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่กลุ่มคำ
   ทุ่งข้าวเขียวขจี
   ยางขาวถลาบิน
   ในน้ำใสใต้สันตวา
   จิกปลากินเกาะกิ่งหว้า

ข้อที่ 6)
เขาเฝ้ารอจนกระทั่งมะม่วงสุกหล่นลงมา ประโยคนี้มีกลุ่มคำอะไร
   บุพบท
   สันธาน
   วิเศษณ์
   นาม

ข้อที่ 7)
เขา "คุกเข่าอ้อนวอนขอความรัก" กลุ่มคำนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
   กรรม
   ขยายประธาน
   ภาคแสดง
   ขยายภาคแสดง

ข้อที่ 8)
กลุ่มคำในข้อใดเป็นประธานในประโยค
   ปลอกหมอนสีเหลืองใบนั้นราคาแพงมาก
   เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติ
   ฉันชอบรถคันนี้
   ทุกคนพยายามมองตำรวจ

ข้อที่ 9)
จงตั้งใจเรียนให้ดี "เช่นเดียวกับ"พี่ของเธอกลุ่มคำที่อย่ในทำหน้าที่อะไร
   เชื่อมคำกริยากับคำนาม
   เชื่อมนามกับนาม
   เชื่อมวิเศษณ์กับสรรพนาม
   เชื่อมวิเศษณ์กับนาม

ข้อที่ 10)
"ท่านผู้ฟังทั้งหลาย"รายการต่อไปนี้เป็นคำปราศัยจากหัวหน้าพรรคกล่มคำที่อยู่ในเครื่องหมายทำหน้าที่อะไร
   ประธาน
   ขยายประธาน
   คำเรียกขาน
   ส่วนเติมเต็ม