วิชาภาษาไทย... (รหัสท306...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง .คำประสม.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.สนั่น ประเสริฐศรี.. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่คำประสม
   น้ำแข็ง
   น้ำขุ่น
   น้ำคำ
   น้ำหวาน

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นคำประสม
   สาเก
   ผลไม้
   หญิงสวย
   เล้าไก่

ข้อที่ 3)
คำประสมในข้อใดที่อาศัยเค้าความเดิมเป็นหลัก
   แม่ทัพ
   ถ้อยคำ
   ใจลอย
   ยินดี

ข้อที่ 4)
"เครืองบิน"เป็นคำประสมประเภทใด
   ซ้ำคำ
   คำมูลที่ใกล้เคียงกัน
   ใช้คำมูลเดิมเป็นคำกริยารวมกัน
   อาศัยคำมูลเดิมหลัก

ข้อที่ 5)
คำประสมในข้อใดที่ย่อมาจากใจความยาวๆ
   ปากกา
   หมอนวด
   ลูกเสือ(คน)
   นกหวีด