ใบความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานบ้าน)                  รหัส ง 3111 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                           ผู้สอน   นางสารภี   พลศักดิ์

เรื่อง   การซ่อมแซม  ดัดแปลง  เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย

 

การศึกษาเรื่องการซ่อมแซม ดัดแปลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

1.       ประโยชน์และความสำคัญของการซ่อมแซม ดัดแปลงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

1.1    ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

1.2    ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

1.3    ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.4    ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิด     ความภาคภูมิใจร่วมกัน

1.5    สร้างเสริมความอดทน  ความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.       หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

2.1    เลือกวิธีให้เหมาะสมกับรอยชำรุดและรูปแบบที่ต้องการดัดแปลง

2.2    ออกแบบ  ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้

2.3    เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับรอยชำรุดและแบบที่ต้องการดัดแปลง

2.4    เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้พร้อมก่อนปฏิบัติ

2.5    คำนึงถึงความคุ้มค่าของเวลา  แรงงานและทรัพยากรที่เสียไปกับการซ่อมแซมและดัดแปลง

 

 

3.       เครื่องมือในการดัดแปลงซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.1    กรรไกร 

                กรรไกรเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในการตัดเย็บเสื้อผ้า  อย่างน้อยควรมีไว้ประมาณ 2 เล่ม  ไว้สำหรับตัดกระดาษและตัดผ้า

3.2   เข็มจักร  เข็มมือและเข็มหมุด

เข็มที่ใช้เย็บมือมีหลายขนาด  ควรเลือกใช้ดังนี้  คือ  เบอร์ 7  ใช้เย็บผ้าหนาและใช้ติด

กระดุม  เบอร์ 8  ใช้งานทั่วไป  เบอร์ 9  ใช้งานการฝีมือ  เช่น  ถักไหมและสอยบาง ๆ

3.3   สายวัด

สายวัดตัวที่ดีต้องไม่หด ไม่ยืด มีมาตราส่วนเป็นนิ้วและเซนติเมตรชัดเจน  ปลายสาย

วัดหุ้มด้วยโลหะ  เมื่อเลิกใช้แล้วควรม้วนเก็บให้เรียบร้อย

3.4   วัสดุสำหรับทำเครื่องหมายบนผ้า 

เช่น  ดินสอดำ  ชอล์กเขียนผ้า  ใช้สำหรับสร้างแบบลากเส้นหรือทำเครื่องหมายต่าง ๆ

บนเนื้อผ้า

3.5   ที่เลาะผ้า

ใช้เลาะเส้นด้ายที่เป็นรอยเย็บ เพื่อแก้ไขการเย็บใหม่

3.6   ลูกกลิ้งชนิดฟันเลื่อย

ใช้กลิ้งกระดาษกดรอยให้สีกระดาษติดผ้าชนิดปลายแหลมและคมใช้กลิ้งให้ทะลุผ้า

3.7   กระดาษกดรอย

เป็นกระดาษสีที่อาบด้วยเทียนไข ใช้กดแบบลงบนผ้า ควรใช้สีใกล้เคียงกับสีของผ้า 

กระดาษกดรอยสีขาวซักทำความสะอาดได้ง่ายกว่าสีอื่น ๆ

3.8   ด้าย

มีให้เลือกหลากหลาย  เช่น  ขาว  ดำ  น้ำเงินและแดง  ฯลฯ

3.9   จักร 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้า  ดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องแต่งกาย  สามารถทำได้

รวดเร็ว  สะดวก  ประณีต  ช่วยทุ่นแรงและเวลา