วิชา..สังคมศึกษา. (รหัส...ส 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง ... กฎหมาย จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. .. สวลี บุญมูล โรงเรียน...กัทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดจัดว่าเป็นความสำคัญของกฎหมายมากที่สุด
   เกี่ยากับชีวิตประจำวัน
   ผู้รู้กฎหมายจะได้เปรียบผู้อื่น
   สร้างความเป็นระเบียบแก่สังคม
   มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรู้กฎหมาย
   ผู้อื่นเอาเปรียบได้น้อยลง
   ได้เปรียบคนอื่นๆ ในด้านการเมือง
   เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
   ระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ข้อที่ 3)
กฎหมายใดจัดอยู่ในกฎหมายเอกชน
   กฎหมายอาญา
   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   กฎหมายปกครอง
   พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ข้อที่ 4)
พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
   ประกาศอย่างเป็นทางการ
   ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา

ข้อที่ 5)
กฎหมายใดที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีในกรณีเหตุผลพิเศษ เช่น มีความจำเป็นเร่งด่วน
   กฎกระทรวง
   พระราชบัญญัติ
   พระราชกำหนด
   พระราชกฤษฎีกา