วิชา...สังคมศึกษา(รหัส...ส 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..ม. 4
เรื่อง ... ประชาธิปไตย จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. .. สวลี บุญมูล โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยได้ชัดเจนที่สุด
   การปกครองที่มีรัฐสภาเป็นแกนในการดำเนินกิจการทางการเมือง
   การปกครองที่เคารพในสิทธิของประชาชน และให้อำนาจแก่ประชาชนอย่างเต็มที่
   การปกครองที่ประชาชนทุกคนมีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านการเมืองการปกครอง
   การปกครองที่ถือว่าประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกฐานะ ทุกอาชีพ มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 2)
หลักการปกครองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ
   เน้นความมั่นคงของประเทศชาติ
   เน้นการปฏิบัติตามกฎกติกาของผู้บริหารประเทศ
   เน้นเสียงข้างมากในการปกครอง แต่ยังฟังเสียงข้างน้อย
   แต่เน้นความอิสระเสรีภาพในด้านการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ข้อที่ 3)
รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบัญญัติที่ให้ความสำคัญในเรื่องใดจัดเจนที่สุด
   ประมุขของประเทศ
   สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
   จัดประเภทของกฎหมาย
   กระบวนการยุติธรรม

ข้อที่ 4)
เพราะเหตุใดจึงถือว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   ประชาชนได้เลือกรัฐบาลของตนเอง
   ประชาชนได้แสดงอำนาจทางการเมืองได้อย่างเต็มที่
   ประชาชนได้เลือกบุคคลที่สังกัดพรรคการเมืองที่ตนชอบ
   ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยเลือกตัวแทนในการปกครองประเทศ

ข้อที่ 5)
คุณธรรมในข้อใดที่จะทำให้บุคคลในสังคมประชาธิปไตยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
   ความรัก ความเสียสละ ความเสมอภาค
   ความเสียสละ ความอดทน ความซื่อสัตย์
   ความสามัคคี ความอดทน ความกตัญญู
   ความรัก ความพยายาม ความซื่อสัตย์