วิชา...lสังคมศึกษา (รหัส..ส 4412.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..4.
เรื่อง .รัฐ-การเมืองการปกครอง.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ...สวลี บุญมูล โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดอธิบายความหมายของ "รัฐ" ได้ชัดเจนที่สุด
   ประเทศที่มีอาณาเขตแน่นอน
   ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยภายใต้รัฐบาลเดียวกัน
   ประเทศที่มีประชาชนและมีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ
   ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเหนือประชาชนภายในดินแดนของตนอย่างอิสระ

ข้อที่ 2)
องค์ประกองที่สำคัญที่สุดของรัฐคือข้อใด
   ประชากรที่มีคุณภาพ
   ดินแดนซึ่งมีอาณาเขตแน่นอน
   อำนาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง
   รัฐบาลปกครองประเทศที่เข้มแข็ง

ข้อที่ 3)
ประเทศต่างๆ มักจะกำหนดหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจนซึ่งตรวจสอบได้ในข้อใด
   รัฐธรรมนูญ
   ประกาศราชกิจจานุเบกษา
   ธรรมนูญการบริหารราชการ
   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อที่ 4)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในเรื่องใด
   การปกครองประเทศ
   การรักษาความมั่นคงของประเทศ
   การสร้างความเลื่อมใสให้แก่ประชาชน
   การยกฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนให้สูงขึ้น

ข้อที่ 5)
รัฐบาลกลางของประเทศที่เป็นรัฐรวมมีหน้าที่สำคัญในเรื่องใด
   งบประมาณแผ่นดิน
   การพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า
   กิจการที่เกี่ยวข้องต่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
   การเลือกตั้งผู้แทนขององค์กรบริหารราชการส่วนกลาง