วิชา...สังคมศึกษา (รหัส. ส 4412 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง ... วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. .. สวลี บุญมูล โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ภูมิปัญญาไทยแสดงออกได้หลายทาง ได้แก่
   วิถีชีวิต
   ทัศนคติ ความเชื่อ
   ศิลปวัฒนธรรม
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้น ด้านใด
   ทำให้สังคมสงบสุข
   ทำให้ผู้คนมีความสุข
   ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว
   ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น

ข้อที่ 3)
ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
   การลอกเลียนแบบธรรมชาติ
   ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ
   ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
   การทอผ้า
   การสร้างโบสถ์
   การใช้คันไถไถนา
   การปลูกบ้าน

ข้อที่ 5)
การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด
   การดำรงชีวิต
   การประกอบอาชีพ
   การจัดระเบียบสังคม
   การแสดงออกทางศิลปะ