วิชา สังคมศึกษา (รหัส ส 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
โดย นางสวลี บุญมูล
คำสั่ง จงกากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กันนั้น แสดงถึงลักษณะของมนุษย์ในข้อใด
   1. มนุษย์มีวัฒนธรรม
   2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
   3. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
   4. มนุษย์ต้องพึ่งพิงอาศัยกัน

ข้อที่ 2
ข้อความใดกล่าวถึงลักษณะของสังคมมนุษย์ได้เด่นชัดที่สุด
   1. การรวมกลุ่มของบุคคล
   2. การที่คนไปมาหาสู่กันเป็นประจํา
   3. การที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
   4. กลุ่มคนในสังคมหนึ่งๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันและใช้กฏเกณฑ์ร่วมกัน

ข้อที่ 3
ข้อความที่กล่าวถึงบ้าน ซึ่งประกอบด้วยพื้น เสา ฝาผนัง หลังคา สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องใด
   1. โครงสร้างทางสังคม
   2. บรรทัดฐานทางสังคม
   3. องค์ประกอบของสังคม
   4. การจัดระเบียบทางสังคม

ข้อที่ 4
ข้อใดกล่าวถึง "การจัดระเบียบทางสังคม" ได้ชัดเจนที่สุด
   1. กฏระเบียบ และกติกาของกลุ่มคนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
   2. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในแต่ละสังคมซึ่งมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น
   3. การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในแต่ละสังคมซึ่งมีการดำเนินชีวิตไม่แตก่างกัน
   4. วิธีการที่คนในสังคมกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นระเบียบกฏเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน

ข้อที่ 5
คำกล่าวที่ว่า "ทำอะไรตามใจคือไทยแท้" แสดงถึงลักษณะค่านิยมของคนไทยในเรื่องใด
   1. รักอิสรภาพ
   2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
   3. เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ
   4. เป็นผู้ที่รู้จักประนีประนอมกับทุกคน