ลูกบาศก์: การอ่านอักษรย่อในการถักโครเชท์ 

 


 อาจารย์สมใจ  คำศรี

% วิธีการอ่านอักษรย่อโครเชท์ $$    อักษรย่อเป็นกุญแจดอกสำคัญดอกหนึ่งของการถักโครเชท์  ผู้เริ่มฝึกหัดจำเป็นจะต้องทราบถึงอักษรย่อ  สัญลักษณ์ของลายตลอดจนวิธีอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของโครเชท์ เพื่อความเข้าใจถูกต้องของการถักโครเชท์   จึงขอทำความเข้าใจกับอักษรย่อต่าง    ที่ใช้ในการถักโครเชท์ดังนี้

                                                อักษรย่อ  ได้แก่ 

Ø    หมายถึง ลูกโซ่ 

Ø    ลห.  หมายถึง  เลื่อนห่วง

Ø    คธ.  หมายถึง  ควักธรรมดา

Ø    1.  หมายถึง  พัน 1 ครั้งแล้วควัก

Ø    2.  หมายถึง  พัน  2  ครั้งแล้วควัก

Ø    5.  หมายถึง  พัน 5 ครั้งแรกแล้วควัก

Ø    21()  หมายถึง  พันควัก 2 หลักแล้วรวบ

Ø    31()  หมายถึง  พันควัก  3  หลักแล้วรวบ

Ø    21  หมายถึง  พันควัก 2 ครั้ง  ที่โซ่เดียวกัน

Ø    31  หมายถึง  พันควัก 3 ครั้ง ที่โซ่เดียวกัน

Ø    1  หมายถึง  ไขว้ชั้นเดียว

Ø    1(กน) หมายถึง เกี่ยวด้านหน้าด้วย

Ø    1(กล)  หมายถึง  เกี่ยวด้านหลังด้าย

Ø    คธย   หมายถึง  ควักธรรมดาย้อนกลับ

Ø    31 / 2  หมายถึง  กลีบดอก