สี่เหลี่ยมมน: ความหมายและความสำคัญของการประดิษฐ์งานถักโครเชท์
 

 

 

 


อาจารย์สมใจ  คำศรี

 

                      คำว่า “ ถัก ”  ความหมายตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525

มีความหมายว่าเป็นกริยา  หมายถึง  การเอาเส้นเชือกหรือด้าย,หวาย  เป็นต้น  ไขว้  สอด  ประสานกัน

ถักให้เป็นสวดลายต่าง ๆ บ้าง  ให้เป็นเส้นและเป็นผืนบ้าง  ให้ติดต่อกันบ้าง

                           สรุปการถักโครเชท์  คือการนำเข็มถักโครเชท์มาใช้เกี่ยวด้ายชนิดต่าง ๆ  เพื่อถักเป็นลวดลายออกมาสวยงาม  และจัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งได้

 

  zzzความสำคัญของงานถักโครเชท์zzz    

                เป็นงานฝีมือที่ควรอนุรักษ์ไว้เพราะถือว่าเป็นศิลปะประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ผู้ทำได้แสดงออก

ซึ่งความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถ้าทำด้วยใจรักจะเกิดความเพลิดเพลิน  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   

zzzประโยชน์ของการถักโครเชท์zzz

Ø          เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน

Ø          ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Ø          ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Ø          ทำให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน

Ø          เสริมสร้างนิสัยให้เป็นคนประหยัด ขยัน

Ø          ให้เป็นของกำนัล

Ø          เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน

Ø          เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ