วิชาช่างถักโครเชท์ (รหัส ง 32210) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง อักษรย่อในการถักโครเชท์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์สมใจ คำศรี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การถักโครเชท์มีอักษรย่อ " ลห " หมายถึงอะไร
   ลดห่วง
   เลื่อนห่วง
   ควักธรรมดา
   เลื่อนโซ่

 2. ควักธรรมดาใช้ตัวอักษรย่อตัวใด
   คห.
   ลห.
   คธ.
   พค.

 3. การถักลูกโซ่ใช้อักษรย่อตัวใด
   ก.
   ล.
   ช.
   ซ.

 4. การถัก พัน 1 ครั้งแล้วควักใช้อักษรย่อตัวใด
   พ 1 ก
   พ 1 ค.
   พ 1 ล.
   พ 1 ว.

 5. การถักพันควัก ๒ หลักแล้วรวบ ใช้อักษรย่อตัวใด
   1 พ 2 ค (บ)
   1 พ 2 ค (ร)
   2 พ 1 ค (บ)
   2 พ 1 ค (ร)