วิชาช่างถักโชท์ (รหัส ง 32210 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การทำบัญชีรับ - จ่าย และกำหนดราคาขาย จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์สมใจ คำศรี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การทำบัญชีหมายถึง
   บันทึกรายการ
   บันทึกงานทุกระยะ
   บันทึกค่าใช้จ่าย
   บันทึกการรับ - จ่ายเงิน

 2. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำบัญชี
   ทำให้ทราบกำไร - ขาดทุน
   ทำให้ทราบระยะการทำงาน
   ทำให้ทราบจำนวนของท่ผลิต
   ทำให้ทราบจำนวนคนงาน

 3. ถ้านักเรียนต้องการให้ต้นทุนถูกลงจะซ้อวัสดุอุปกรณ์จากท่ใด
   ห้างสรรพสินค้า
   ร้านขายปลีก
   รวมกันแล้วไปซื้อร้านขายส่ง
   ร้านค้าทั่วไป

 4. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการบัญชี
   จดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ
   จดบันทึกรายการถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยการบัญชี
   จำแนกประเภทของรายการค้า
   จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นก่อน - หลัง

 5. ถ้าต้องการทราบฐานะการเงินของกิจการหนี้สินและทุนจะดูได้จาก
   หุ้น
   ดุลการค้า
   สถิติข้อมูล
   การบัญชี