วิชาช่างถักโครเชท์ (รหัส 32210 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการถักโครเชท์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์สมใจ คำศรี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การนำเข็มถักมาใช้เกี่ยวด้ายชนิดต่าง ๆ ถักเป็นลวดลายเรียกว่า
   ถักนิตติ้ง
   ถักแท็ตติ้ง
   ถักมาคาเม่
   ถักโครเชท์

 2. การนำหวายหรือเชือก,ด้าย ไขว้สอดประสานกันให้เป็นลวดลายเรียกว่า
   มัด
   ถัก
   ผูก
   เย็บ

 3. ข้อใดจัดว่าเป็นความสำคัญของงานถักโครเชท์
   เป็นงานฝีมือ
   งานประดิษฐ์
   งานตกแต่ง
   งานสร้างสรรค์

 4. ข้อใดเห็นคุณค่าของงานถักโครเชท์
   เป็นงานประดิษฐ์
   งานสร้างสรรค์
   งานตกแต่ง
   เป็นงานฝีมือ

 5. ข้อใดสำคัญที่สุดในแง่ประโยชน์โดยตรงของผู้เรียนวิชาช่างถักโครเชท์
   เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   ให้เป็นของกำนัล
   เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน