การเขียนแสดงความคิดเห็น

.  ความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ  การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

                การเขียนแสดงความคิดเห็นมักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  เป็นต้น

.  หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น

                ..  การเลือกเรื่อง  ผู้เขียนควรเลือกเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมหรือเป็นเรื่องที่ทันสมัย  อาจเกี่ยวกับเหตุการทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์ หรือข่าวเหตุการประจำวัน  ทั้งนี้ผู้เขียนต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี  เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้ง

                ..  การให้ข้อเท็จจริง  ข้อมูลที่เลือกมานั้นจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ  เช่น  ที่มาของเรื่อง  ความสำคัญ  และเหตุการณ์เป็นต้น

                ..  การแสดงความคิดเห็น  ผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องได้    ลักษณะดังนี้คือ

                                ) การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต  เช่น  การเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ต  ความนิยมรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ

                                ) การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง  เช่นหัวข้อเรื่อง  การจัดระเบียบสังคมของร้อยตำรวจเอกปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์   การปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดของนายกทักษิณ  ชินวัตร

                                ) การแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง เช่น  หัวข้อเรื่อง  การกินยาลดความอ้วนของวัยรุ่น  การเปิดเสรีการค้าน้ำเมาของภูมิปัญญาชาวบ้าน

                                ) การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่า  เช่นหัวข้อเรื่อง  การวิจารณ์เรื่องสั้น ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์

                ..๔ การเรียบเรียง

                                ) การตั้งชื่อ  ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่าน  และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียน  เพราะชื่อเรื่องเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะต้องอ่านเป็นอันดับแรกและเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย

                                ) การเปิดเรื่อง  ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกันกับคำนำ  และควรเปิดเรื่องให้น่าสนใจ  ชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องต่อไป

                               

) การลำดับ  ควรลำดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ควรเขียนวกไปวนมา  เพราะผู้อ่านอาจเกิดความสับสนจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็น

                                ) การเปิดเรื่อง  ใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนสรุปและควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ

                ..๕ การใช้ภาษา  ควรใช้ภาษาอย่างสละสลวย  ชัดเจน  ไม่เยิ่นเย้อ  มีการใช้สำนวนโวหารอย่างเหมาะสมกับเรื่อง  นอกจากนั้นยังต้องใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ตรงตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน  ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่แสดงอารมณ์รุนแรง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายหลัง

 

การพนันเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะ

                โจรปล้น  ๑๐  ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว ไฟไหม้บ้าน  ๑๐  ครั้ง  ก็ยังไม่เท่ากับการตกเป็นทาสของผีพนัน  เพราะการพนันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งชีวิตของคน

                บ้านเมืองของเราขณะนี้  ประชาชนส่วนใหญ่ลุ่มหลงการพนันเล่นกันงอมแงม  แม้แต่ฝันก็ยังนำมาตีเป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่า  “หวย”  ซึ่งขณะนี้รับรองให้เป็น  การพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  นอกจากนี้ยังมี  สลากกินแบ่งรัฐบาล  มีจำหน่ายทั่วประเทศ  หาซื้อกันได้ง่ายตลอดทั้งเดือน  วันเสาร์  อาทิตย์  เล่นม้า  การพนันประเภทผิดกฎหมาย  ก็ลอกลอบเล่นกันดาษดื่นทั้งวันทั้งคืน  บางแห่งมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมืองคอยคุ้มกันให้  เมื่อประชาชนยังมัวเมาในการพนันเช่นนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปสร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้น  ผลผลิตส่วนรวมมีแต่ลง  เศรษฐกิจมีแต่ทรุด  การพนันนอกจากจะสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว  เมื่อเล่นได้ก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  เมื่อเสียก็อยากจะแก้มือ  เมื่อหมดเนื้อหมดตัว  ก็เที่ยวมองหาทรัพย์สินที่จะหยิบฉวยได้ง่ายไม่ว่าจะผิดกฎหมายหมายหรือไม่ก็ตาม  อันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมทางหนึ่ง  บางรายมรที่ดิน  เรือกสวนไร่นา  ก็นำไปจำนองหรือขายฝาก  เพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนันหรือแก้ตัวเมื่อเสีย  ในที่สุดกรรมสิทธิ์ก็ต้องเปลี่ยนมือไป เพราะไม่มีทางไถ่ถอนคืน

                ถ้าหากรัฐบาลไม่มีนโยบายมอมเมาประชาชน  รัฐบาลควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  อย่าปล่อยให้เรื้อรัง  มิฉะนั้นจะเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกมอมเมาด้วยการพนันขณะที่อยู่ในความปกครองของชาติอื่น  เมื่อประเทศได้รับเอกราช  เขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้  เราเห็นด้วยกับการลดวันออกรางวัลสลากกินแบ่ง  เราเห็นด้วยกับการลดและจำนวนวันในการแข่งม้า  การที่จะให้การพนันลดน้อยถอยลง  แต่เราจะรอให้เจ้าหน้าบ้านเมืองปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราอย่างน้อยตัวเราเองควรเลิกเล่นการพนัน  เอาเวลาที่เสียไปในการ

เล่นการพนันมาทำประโยชน์ให้สังคม  ประเทศชาติ  หากพี่น้อง  ญาติมิตร  หรือลูกหลานของท่านยังมัวเมาในการพนัน  โปรดช่วยกันเตือนเขาเพื่อให้เศรษฐกิจในครอบครัวและบ้านเมืองเรามั่นคงและดีขึ้น  และช่วยบอกต่อๆกันไปว่า  ไม่มีใครร่ำรวยหรือตั้งตัวได้จากการพนัน  นอกจากเจ้ามือ 

                ในท้ายที่สุดนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักนิดว่า  “โปรดอย่าเล่นการพนัน  มิฉะนั้นจะพบแต่ความหายนะ”